Ordnings- och trivselregler

Som medlem i Brf Hamrafjället ingår du tillsammans med oss andra medlemmar i en ekonomisk gemenskap som äger och förvaltar vår fastighet. Föreningens verksamhet regleras av dess stadgar jämte Bostadsrättslagen och Lagen om ekonomiska föreningar. Som medlem är du skyldig att känna till vad som står i våra stadgar.

Styrelsen har tagit fram nedanstående ordningsregler i alfabetisk ordning för allas trivsel. Vi ber såväl medlemmar som hyresgäster att följa våra ordningsregler och att visa hänsyn gentemot andra boende. Det är viktigt att du som hyr ut, eller lånar ut din lägenhet, informerar gästerna om dessa ordningsregler . Reglerna kan komma att ändras efter behov.

Allmänna utrymmen: Håll loftgångarna och entréerna till lägenheterna och gemensamhetsutrymmen fria från föremål så att de inte försvårar en eventuell räddningsinsats. För allas trevnad, tänk på att hålla allmänna ytor rena från skräp!

Avfall: Container för hushållsavfall finns utanför servicehuset och är endast till för hushållsavfall. Glas, metall, kartonger mm. ska slängas vid återvinningen på parkeringen vid Ski Lodge eller återvinningen invid Bygdegården i Tänndalen. Grovsopor kan slängs på Funäsdalens återvinningscentral i Ljusnedal.

Brandfarliga varor: Förvara brandfarliga ämnen som till exempel gasol, T-Röd, bensin, koncentrerad spolarvätska, tändvätska, diesel och eldningsolja i så små mängder som möjligt och aldrig i gemensamma utrymmen eller där de kan utgöra en fara.

Cyklar: Cyklar förvaras utomhus och ska parkeras på så sätt att de inte hindar framkomligheten för vare sig gående, bilar eller andra fordon.

Fasad: Håltagning i stenfasad påverkar tätskiktet negativt och är därmed inte tillåtet. Motsvarande gäller även för fönster- och dörrkarmar. Tänk på att inte luta saker mot husen som kan skada dem.

Fasta installationer: Föremål som sätts fast utanpå byggnader för mer permanent användning får endast sättas upp efter skriftligt godkännande av styrelsen.

Grillning: Grillning med kol eller briketter i direkt anslutning till byggnader, dvs. på altaner och balkonger eller nära träfasader, är förbjudet. Grillning får ske på behörigt avstånd från byggnaderna.

Husdjur: Hundar ska hållas kopplade. Plocka alltid upp efter ditt husdjur.

Köksavlopp och övriga avlopp: Slå inte ut fett från t ex stekpannan direkt i avloppet. Håll rent i duschbrunnar och handfat. Vi stopp eller långsam tömning, åtgärda omedelbart.

Köksfläkt: Rökning under köksfläkt får inte ske på grund av känsligheten i ventilationssystemet. Ta ur fläktfilter och hållare och kör i diskmaskin vid behov och minst en gång om året.

Laddning av el- eller hybridbil: Ingen laddning av bil får ske från något uttag i bostadsrättföreningen, varken från motorvärmarstolpar eller från andra eluttag. Laddstolpar finns vid Ski Lodge Tänndalen och i Funäsdalen.

Ohyra/skadedjur: Vid upptäckt eller misstanke om skadedjur ska detta omgående anmälas till styrelsen för vidare åtgärd.

Parkering – bilar: Parkering ska ske på plats tillhörande lägenheten eller på parkeringen uppe vid väg 84 eller på parkeringen nedanför Röda Byn där onumrerade platser finns.

Parkering – släp och skotrar: Släp och skotrar ska parkeras på föreningens parkeringsplatser, se parkering bilar. Parkering kan även ske på av styrelsen anvisad plats.

Parkering vinter: Snöröjning sker löpande under vinterperioden. Varje helg röjs parkeringarna i sin helhet på lördagar, då parkeringsförbud råder 10–15. Detta innebär att alla fordon ska vara flyttade under denna tid. Parkeringsplatser finns på stora parkeringen utanför Ski Lodge Tänndalen. För medlemmar som hyr ut eller lånar ut sin lägenhet ska hyresgästerna informeras om detta.

Skada: Eventuell skada anmäls till styrelsen eller vaktmästare (tjänstgörande endast under vintersäsong).

Skidutrustning: Skidutrustning förvaras i skidförråd eller skidställ. Den får inte placeras så att den hindrar framkomlighet eller kan skada (repa) t.ex. bilar.

Skyddsvärme: Det är bostadsrättsinnehavarens ansvar att året runt hålla skyddsvärme i lägenheten för att undvika frysskador på bostadsrättsföreningens hus. Med skyddsvärme avses en temperatur som är tillräcklig för att helt undvika frysskador eller frysrisk i byggnad eller känslig utrustning, exempelvis VA-utrustning.

Störning: Tänk på att visa hänsyn till dina grannar. Om ni ska utföra störande aktiviteter eller arbeten, informera styrelsen, tala om var och när så att de grannar som eventuellt känner sig störda kan kontakta er.

Övrigt: Tänk på att du som medlem har både rättigheter och skyldigheter. Vid eventuella oklarheter är du välkommen att fråga oss i styrelsen. Styrelsen nås på e-post:

 

 

 

 

Ordningsregler Brf. Hamrafjället 210829.pdf

Antagna av styrelsen den 29 augusti 2021